Zavřít X :

Pracovní ochranné pomůcky - Petr Dostál

Roveň 40, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel./fax: 494 534 525, e-mail: uvex.dostal@tiscali.cz

Pracovní ochranné pomůcky - Petr Dostál
Reklamační řád 
Petra Dostála
 
Místo podnikání:           Roveň 100, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Identifikační číslo:         IČ 45540985
DIČ CZ430202954
 
zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Rychnova nad Kněžnou  pod Čj. 210/99/RK 
(dále jen „Prodávající“)
 
pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ochrpom-uvex.rychnovsko.com
 
Kontaktní údaje Prodávajícího: 
Adresa pro doručování:           Petr Dostál
Roveň 40
516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „Kontaktní adresa“)
 
Kontaktní email:                        uvex.dostal@tiscali.cz
Kontaktní telefon:                      
(+420) 606 739 424 (mobilní telefon 1)
 
 
 • Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
 • Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 
 • Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
  • informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
  • a následným doručení reklamovaného zboží jako doporučeného balíku (ne dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) zřetelně označeného nápisem „REKLAMACE“ na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady, návrhem na způsob řešení reklamace a uvedením adresy Kupujícího.
 
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
 • U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Je-li v dodacím listu nebo přímo na zboží uvedena jiná doba záruky, uplatní se tato doba. Je-li uvedená doba záruky kratší než 24 měsíců, poskytuje Prodávající záruční dobu v délce 24 měsíců. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
 • Není-li Kupující spotřebitelem, činí doba podle předchozího článku 6 měsíců od převzetí zboží Kupujícím.  
 
 • V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 
 • V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. 
 
 • Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. 
 
 • Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. 
 
 • V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 
 • Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu. 
 
 • Nárok na uplatnění práv ze záruky zaniká také v těchto případech:
  • porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,
  • mechanické poškození zboží,
  • elektrické přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
  • poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanovenému prostředí,
  • neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 
 • Postup reklamace zboží poškozeného v přepravě:
  • V případě zjištění závady zboží Kupující zboží nepřebere a sepíše reklamační protokol, nebo kontaktuje Prodávajícího.
  • V případě, že Kupující nemá možnost zboží překontrolovat při převzetí, napíše Kupující do přepravního listu, že bylo zboží převzato s výhradou. V tomto případě obhlédne obal výrobku, zda není protržen či jinak poškozen. Tyto skutečnosti uvede do přepravního listu. Pokud po rozbalení zjistí Kupující poškození výrobku, neprodleně, nejpozději následující pracovní den od převzetí zboží, kontaktujte Prodávajícího. 
 
 • Veškeré zboží nabízené na webovém rozhraní je určeno pouze pro kosmetické nebo relaxační účely. Dosažení příznivého vlivu na zdraví je podmíněno dalšími faktory nezávislými na Prodávajícím (například celkový zdravotní stav nebo životní styl Kupujícího), proto Prodávající neposkytuje záruku na vliv používání zboží na zdravotní stav Kupujícího.
 
 • Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 
 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 25. 3. 2014 

 
Vyhledávání

podrobné hledání

Nákupní košík
Počet položek:
Cena celkem:0,00 Kč
Objednat
Nejprodávanější

uvex respirátor 8707.220 - silv-Air p 7220 s karbonem -FFP2- tvarové s ventilem

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Maska nabízí na základě svého ergonomického tvaru a možnosti kombinace s ochrannými brýlem ...

Cena: 85 Kč (s DPH)

uvex 8450.9 - S2-Pánská polobotka, podešev ORIGIN,CI,HI,HRO,vel. 38-48

• extra široký tvar • hydrofobní kůže Nappa • jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu • prodyšná textilní podšívka • vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v p ...

Cena: 2 483 Kč (s DPH)

uvex 60190 - RUBIFLEX NB80S vel. 9-11, zelené;

Tyto ochranné rukavice jsou vyráběny ve speciálním provedení v 60/80 cm délce a s nebo bez stahovací gumy v manžetě. Také zde je použita zesílená podšívka z bavlny-Interlock. Oblasti použití • c ...

Cena: 1 042 Kč (s DPH)

Rychlý kontakt

KONTAKT
Petr Dostál
Ochranné pracovní pomůcky UVEX
Roveň 40, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Mob.: 606 739 424, 728 472 463
e-mail: uvex.dostal@tiscali.cz

Pracovní ochranné pomůcky - Petr Dostál - Czech Republic, e-mail: uvex.dostal@tiscali.cz
Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Ochrpom Uvex Rychnovsko -